Zgodovinski imenik župnij

Na začetno stran (home)

 

 

Stran obnovljena: 5.1.2011


Okrajšave

U

pokopališče

AES

Acta Ecclesiastica Sloveniae, Ljubljana

Arhivi

Glasilo arhivskega društva Slovenije, 1978–

ARS ali AS

Arhiv Republike Slovenije

bapt.

Baptistična cerkev

ČZN

Časopis za zgodovino in narodopisje, 1904–1940, 1965–

d.

dictus (imenovan); pri priimkih: lahko je vzdevek, hišno ime, včasih se spremeni v priimek ipd.

Drevesa

glasilo Slovenskega rodoslovnega društva, 1994–

evang.

evangeličani (augsburške izpovedi) – gl. tudi kalv.

g.

gospostvo

gk.

grškokatoliška cerkev, grkokatoličani (župnija)

GDZS-ZAP

Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog; SAZU 1970, 1980

GMD–S

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 1919/20–1944/45

grad

grajske objekte navajamo v enakem kastelološkem pomenu kot I. Jakič (gl. seznam literature): dvor, dvorec, grad, graščina, kastel, stolp

HR

Hrvaška

In

indeks (kazalo oseb); če je pred letnico, pomeni, da je v samostojnem zvezku

Izvestja–Kr

Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 1891–1909, 1910–1919

k.

kopija, dvojnik

k.o.

katastrska občina

kalv.

kalvinska, evangeljsko–reformirana, helvetska cerkev (župnija, cerkvena občina) – (evangeličani); gl. tudi evang.

KAS

Županijski (komitatski) arhiv Sombotelj (Szombathely)

KAZ

Županijski (komitatski) arhiv Zalaegerszeg

KLSI–Gorica

Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, druga knjiga, Goriška pokrajina, 1995

KLSI–Trst

Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, prva knjiga, Tržaška pokrajina, 1990

LD

Leibacher Diöcesanblatt (kasneje: Ljubljanski škofijski list)

LŠL

Ljubljanski škofijski list (prej: Leibacher Diöcesanblatt)

M

knjiga umrlih, mrliška matična knjiga

Mitteilungen Krain

Mitteilungen des historischen Vereins für Krain, Ljubljana, 1846–1868

Mitteilungen Steiermark

Mitteilungen des historischen Vereines für Steiermark, Gradec, 1850– 1903

Mohorjeva družba

Mohorjeva družba (Celovec, Prevalje, Celje, Ljubljana, Gorica)

MU

matični urad

NŠAL

Nadškofijski arhiv Ljubljana

NŠAT

Nadškofijski arhiv v Trstu

O

oklicna knjiga (knjiga oklicev)

P

poročna knjiga, matična knjiga porok

PAM

Pokrajinski arhiv Maribor

PANG

Pokrajinski arhiv Nova Gorica

posv.

posvečena (cerkev)

prez.

prezidava (cerkev)

R

rojstna matična knjiga (knjiga krstov)

rk.

rimskokatoliška župnija (matični urad)

SA

status animarum, knjiga župljanov (duš); družinska knjiga

spp.

srbskopravoslavna parohija

SRD

Slovensko rodoslovno društvo

ŠAM

Škofijski arhiv Maribor

škofijski arhiv

skupen izraz za vse škofijske in nadškofijske arhive

tm

tekočih metrov (obseg gradiva)

VFZ-NŠAL

Vodnik po fondih in zbirkah NŠAL, 1999 (v oklepaju je stran vodnika)

VMK

Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, 1972

V-NŠAL

Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana, T. Krampač, 2003

Vodnik ARS

Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije

V-ŠAM

Vodnik po matičnih knjigah škofijskega arhiva Maribor, A. Hozjan, K. Geršak, 1998

ZAC

Zgodovinski arhiv Celje

ZAL

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Zgodovinski časopis, 1947–

žu. / ž.

župnija

žid.

židovska cerkvena občina