Zgodovinski imenik župnij

Na začetno stran (home)

Okrajšave

Stran obnovljena: 5.1.2011

 

Povzetek

opisa enote v knjigi »Zgodovinski imenik župnij«

 

Zaporedje slovenskih imen krajev/objektov je po abecedi.

Ime kraja (morebitno tuje/dvojezično ime) – gl. ime župnije, v katero je kraj spadal.

 

Ime grajskega objekta/gospostva (tuje ime) – gl. ime župnije, v kateri se je objekt nahajal.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IME ŽUPNIJE (dvojezično ime), (velike črke; če ni rimskokatoliška župnija, je opisano za katero veroizpoved oz. cerkveno enoto gre), poštna številka, polni naslov; pri zamejskih župnijah tudi ime škofije, event. dekanije; (zgodovinska imena kraja župnije).

 

Ime zavetnika župnijske cerkve (leto postavitve in letnice kasnejših prenov); letnica ustanovitve župnije; ime predhodne župnije ali župnije, ki je iz te nastala; ime pražupnije; ime oskrbovane/oskrbujoče župnije. Opozorilo na druge župnije, če si kraj delita dve župniji. Ime verskega reda, ki mu je bila župnija za stalno/začasno izročena.

 

Imena župnijskih podružničnih cerkva in imena kapel s pokopališči (U).

Kraji drugih pokopališč (U), ki niso omenjena pri podružnicah. Pokopališča so označena bodisi ob cerkvi, kraju, kapeli; označeno s križem.

 

Naselja, ki so spadala v župnijo (z opombami, če je bilo katero od naselij izločeno oz. je postalo samostojna župnija). Če ni drugače posebej označeno, se osnovni podatki o naseljih nanašajo na leto 1939. V vsakem primeru so popisi krajev dopolnjeni z znanimi spremembami po letu 1939 oz. s pomembnimi zgodovinskimi spremembami/preseki. Letnica (1782) označuje predjožefinsko stanje.

 

Ime grajskega objekta oz. gospostva (tuje ime) na območju župnije, lokacija.

 

Najpogostejši priimki v župniji. Če so priimki po krajih, je pred seznamom priimkov naveden kraj (v oklepaju), včasih tudi letnica, pod katero je bil priimek najden.

 

Seznam razponov letnic matičnih knjig za to župnijo (večinoma stanje 1972, dopolnjeno s kasnejšimi podatki).

 

Seznam drugega gradiva, ki je bilo popisano v tem župnijskem arhivu leta 1972. Zaporedje gradiva je preurejeno po merilu rodoslovne relevantnosti.

 

Če gradivo ni v župnijskem arhivu, je na vrhu seznama navedeno nahajališče (kratko oz. s kratico).

 

Razno: seznam knjig, člankov in drugega gradiva, pomembnega za rodoslovje, ki se nanaša na to župnijo (zlasti, če so objavljeni seznami oseb, hiš ipd.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAZALO KRAJEV:

 

Tujejezično krajevno ime (kraj, župnija, grajski objekt ...) – gl. domače ime (pod katerim ga je treba iskati v abecednem zaporedju knjige).