Imenoslovje

Imenoslovna terminologija

antroponim - osebno ime

apelativ - občno ime

asimilacija -

brezpriponski priimek -

domače ime - gl. hišno ime

endemičen - značilen za kak kraj

etimologija - razlaga besed po izvoru

etnično ime (etnonim) -

fitonim - rastlinsko ime

fonem -

formant -

geonim - geološko ime

hagionim - svetniško ime

hidronim - vodno ime (reka, jezero, potok ...)

hiperkorekturna geminata -

hipokoristik - manjšalna, ljubkovalna, krajša oblika osebnega imena

hišno ime - ime hiše, domačije, posestva (ne glede na trenutni priimek gospodarja)

horonim (oronim) - gorsko ime

ime -

imenoslovje - veda o imenih

izkrajevni -

lastno ime - poimenovanje oseb (fizičnih in pravnih), zemljepisnih in drugih danosti - kar nedvoumno opredeljuje poimenovani objekt

metronimik - ime izpeljano iz materinega imena

metateza - premena, tj. zamenjava glasov ali zlogov v besedi, npr. kropiva : kopriva

metonimija -

mikrotoponim - ledinsko ime

onomastika - imenoslovje

osebno ime - lastno ime, ki je pri nas sestavljeno iz imena in priimka

patronimik - po očetovem imenu

podstava -

predzložna pripona -

priimek - drugi del osebnega imena, ki se je tradicionalno prenašal po očetu

priponsko obrazilo -

stanovniško ime - ime po kraju prebivališča

toponim - krajevno (zemljepisno) ime

toponomastika - veda o zemljepisnih imenih (toponimih)

zoonim - živalsko ime