Imenoslovje

Imenoslovna literatura in viri

Imenoslovje - splošno

1. BEZLAJ, France: Slovenska vodna imena I–II, Ljubljana 1956–1961.

2. BUNC, Stanko: O nastanku, razvoju in pomenu priimkov, Jezik in slovstvo 8 (1962/63), 174-177.

3. BUNC, Stanko: Pogled v slovensko onomastiko, SRL 4 (1951), 77-86.

4. DEBELJAK, Anton: Živalski priimki v Slovencih, Lovec 29 (1946), 30 (1947); Proteus 16 (1953-54).

5. GORIČAR, Maks: Doneski k postanku in pisavi rodbinskih priimkov in hišnih imen med Slovenci, Etnolog XII (1939), 82-122.

6. ILEŠIČ, Fran: Neke kajkavske (slovenačke i hrv.-kajkavske) jezičke pojave, naročito u prezimenima, Južnoslovenski filolog XVI (1937), 99-143.

7. JAKOPIN, Franc: Vprašanje naglaševanja priimkov v slovenščini, Onomastica jugoslavica 6 (1976), 217–240.

8. JAKOPIN, Franc: Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi, SRL XXVI, 1977, kongresna, 5–25.

9. JAKOPIN, Franc: Vprašanje priimkov na -man v slovenščini, Papers in Slavic Philology 1, Ann Arbor 1977, 146-156.

10. JAKOPIN, Franc: Osebna imena na Slovenskem ob prehodu v 16. stoletje, Zbornik predavanj 20. SSJLK 1984, 275–284.

11. JAKOPIN, Primož: Entropija imena i prezimena u Sloveniji, Zagreb 1981 (magistrsko delo).

12. JURANČIČ, Janko: O priimkih pri južnih Slovanih, SRL 25 (1977), kongresna, 27-39.

13. KEBER, Janez: O izvoru priimkov na –šek, Onomastica jugoslavica 9 (1982), 229-236.

14. KEBER, Janez: Živalske metafore kot vir imen, vzdevkov in priimkov, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 135-149.

15. KEBER, Janez, Raziskovanje izvora priimkov v Sloveniji, Simpozij Slovenska lastnoimenskost, Zbornik s simpozija '99 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Novo mesto 2001, 97-110.

16. KOS, Franc: Ob osebnih imenih pri starih Slovencih, LMS 1886, Ljubljana, 107-151.

17. KOŠTIAL, Ivan: O naših priimkih, Mladika 8 (1927).

18. MERKU, Pavle: Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993.

19. MIKLOŠIČ, Franc: Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg 1927.

20. ŠIMUNDIĆ, Mate: Značenje najstarijih slovenskih osobnih imena, ČZN 5 (1973), 14-46.

21. ŠIVIC-DULAR, Alenka: Slovenski priimki na -en, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Ljubljana 1981, 507-518.

22. ŠIVIC-DULAR, Alenka: Južnoslovanski priimki s pripono -(j)ava, OJ 10 (1982), 239-246.

23. ŠIVIC-DULAR, Alenka: Slovenski priimki na -et in -ent, Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastičke konferencije, Sarajevo 1985, 167-177.

24. ŠIMUNOVIĆ, Petar: Hrvatska prezimena (tretja izdaja), Zagreb 2006.

Krajevne obdelave priimkov oz. hišnih imen

500. ANDREJKA, Rudolf: Doneski k postanku in razvitku rodbinskih imen v Selški dolini, Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 (1939), 310-332. 101. BURIĆ, Antun: Povijesna antroponimija Gorskog kotara, Rijeka 1983.

501. ČOP, Dušan: Slovenska krajevna imena in priimki na Koroškem in vzhodnem Tirolskem, OJ 5 (1975), 21-33.

502. DAPIT, Roberto: Cognomi e nomi di famiglia dell’Alta Val Torre, Comune di Lusevera 2001.

503. FEINIG, Anton in Tatjana: Familiennamen in Kärnten und den benachbarten Regionen, Mohorjeva Celovec 2004/2005.

504. HOZJAN, Andrej: Starejši priimki v vitanjski okolici, ČZN 28 (1992), 255-268.

505. KOTNIK, Bertrand: Zgodovina hiš južne Koroške 1-6, Celovec 1992-1999.

506. KRONSTEINER, Otto: Die alpenslawischen Personennamen, Wien 1975.

507. MAČEK, Janko: Prebivalstvo mesta Ljubljane v srednjem veku po svojih imenih in priimkih, Kronika slovenskih mest 1936, 160-163, 218-223.

508. MAKOVEC, Juš: Korenine. Priimki na Murskem polju (1669-1900), Murska sobota 1987.

509. MERKU, Pavle: Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982.

510. MERKU, Pavle: Il "Libro di perticationi" del Notaro Giusto Ravizza (1525): il testo e l'analisi dei nomi personali, di istituzioni e di luoghi, Trieste 1994.

511. MRDAVŠIČ, Janez: Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in širši okolici, Ravne na Koroškem 1988.

512. SIMONIČ, Ivan: Migracije na Kočevskem v luči priimkov, Etnolog 7 (1934), 107-138.

513. STRES, Peter: Priimki v Brdih, Izvor in razvoj do prve svetovne vojne, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2005.

514. TORKAR, Silvo: O nekaterih priimkih iz nemških podstav v zgornji Baški dolini, Razprave II r. SAZU XV, Ljubljana 1996, 125-136.

515. ZUANELLA, Božo: Hišna imena in priimki v Sovodenjski občini, Dom, Čedad 1981-1984.

516. ZUANELLA, Božo: Slovenski priimki v občini Garmak, Srednje, Svet Lenart, Podbonesec, Dom, Čedad 1987-1996.

517. Začasni slovar slovenskih priimkov (ZSSP), redaktor F. Bezlaj, SAZU, Ljubljana 1974; OPOMBA: v legendi okrajev manjkajo Jesenice, ki so v slovarju označene s črko J; Ptuj mesto (Pm) je v slovarju pogosto označeno enako kot Ptuj (Pt), zato včasih ni jasno za kateri okraj gre; slovar ne pojasnjuje, katera današnja slovenska ozemlja v njem niso zajeta; marsikateri današnji priimek je bil na slovenskem ozemlju že med 1931-1948, vendar to iz slovarja ni vidno... S pomočjo izvirnega gradiva smo raziskali več kot sto napak oz. nejasnosti iz ZSSP, nekaj je ostalo še neraziskanih, saj izvirnega popisnega gradiva nismo mogli najti. Prav tako ni bilo možno ugotoviti, katera adresarja sta bila uporabljena za okraja LJ in MB (1935?).

518. KERNEL, Leon: Od kod si? Kako se pišeš? Priimki in kraji na Pivki v preteklosti, Kulturno društvo Kernel, Slavina 2006.

519. BONIFACIO, Marino: Cognomi triestini: origini, storia, etimologia, Trst, Lint 2004.

520. LEKSIK PREZIMENA SR Hrvatske, Institut za jezik, Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1976.

521. TORKAR, Silvo: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki, Drevesa 2009.

522. KOTNIK ŠIPEC, Marica: Stara hišna imena na Polzeli (2004), Zaloška hišna imena (1997).

523. FABČIČ, Tea: Hišna imena v vaseh Otošče, Lozice in Podgrič, Lozice 1005.

524. PERŠOLJA, Jasna Majda: Rodiški rodovi, Sežana 2009.

Polna besedila člankov

Toplišek, Janez: Najava spletnega leksikona priimkov v časopisu Drevesa (december 2007/januar 2008).

Torkar, Silvo: Priimki na Slovenskem, Jezikoslovni zapiski (imenoslovna številka), 2002.

Torkar, Silvo: Hudajužna in Obloke v terezijanskem katastru 1752 (hišna imena).