Pojasnila

Okrajšave* - rekonstruiran, domnevni pomen

[mp] - oznaka avtorja / sodelavca

- iz

= - je enako

 - postane

atn. - antroponim, osebno ime

češ. - češki

ESSJ - Etimološki slovar sl. jezika

etim. - etimologija

etn. - etnonim

franc. - francoski

ftn. - fitonim

furl. - furlanski

geon. - geonim

gl. - glej

glag. - glagol

hag. - hagionim

(hi) - priimek je tudi hišno ime

(HI) - hišno (domače) ime

hidr. - hidronim

hip. - hipokoristik

hor./orn - horonim/oronim (gorsko ime)

hrv. - hrvaški

it./It. - italijanski/Italija

izv. - izvira (poreklo)

kor./Kor. - koroški/Koroška

kraj. - krajeven

lat. - latinsko

Leksik HR - gl. seznam literature (520)

lužsrb. - lužiškosrbski

M - mrliška knjiga (knjiga umrlih)

m. - moški

madž. - madžarsko

metr. - metronim(ik)

mtpn. - mikrotoponim

nar. - narečno

nem. - nemški

nunc - sedaj (lat.)

o. - občina

okr. - okrog

orn./hor. - gl. hor

P  - poročna knjiga (knjiga porok)

patr. - patronimik

Plet. - M. Pleteršnik, sl.-nem. slovar, 1894

pofur. - pofurlanjeno

poit. - poitalijančeno

pokl. - poklic(en)

pol. - poljski

ponem. - ponemčeno

por. - poroka

posl. - poslovenjeno

pras. - praslovanski

preb. - prebivalec

prid. - pridevnik

prim. - primerjaj, glej.

R - rojstna/krstna knjiga

roj. - rojen

SA - status animarum

sam. - samostalnik

sl. - slovenski

sla. - slovanski

snem. - severnonemški

srb. - srbsko

srvn. - srednjevisokonemški

stcslov. - starocerkvenoslovanski

stsl. - staroslovenski

stsla. - staroslovanski

stvnem. - starovisokonemški

svet. - svetnik

šlez. - šlezijski

tel-a - Telefonski imenik Avstrija

tel-cro - Telefonski imenik Hrvaška

tel-h - Telefonski imenik Madžarska

tel-it - Telefonski imenik Italija

tel-slo - Telefonski imenik Slovenija

TIS2009 - Telefonski imenik Slovenije (2009)

tpn. - toponim

u. - umrl

vg. - vulgo (hišno ime)

zgod. - zgodovinski

ZSSP - Začasni slovar sloven. priimkov, 1974 (gl. seznam literature)

zoon. - zoonim

ž. - ženski

žu. - župnija

Seznam okrajšav za okraje, citirane iz ZSSP:

Bre - Brežice, ljud. štetje 1931

CE - Celje mesto, ljud. štetje 1931

CEo - Celje okolica, ljud. štetje 1931

Črn - Črnomelj, ljud. štetje 1931

DLen - Dolnja Lendava, ljud. štetje 1931

Drav - Dravograd, ljud. štetje 1931

GO - N.Gorica, ljud. štetje 1948

GGrad - Gornji Grad, ljud. štetje 1948

Idr - Idrija, ljud. štetje 1948

IlB - Ilirska Bistrica, ljud. štetje 1948

Jes - Jesenice, ?

Kam - Kamnik, ljud. štetje 1931

Koč - Kočevje, ital. ljud. štetje 1941

Konj - Konjice, ljud. štetje 1948

KR - Kranj, ljud. štetje 1931

Krš - Krško, ljud. štetje 1931

Laš - Laško, ljud. štetje 1931

Lit - Litija, ljud. štetje 1931

LJ - Ljubljana, adresar 1935

LJo - Ljubljana okolica, ljud. štetje 1931

Ljut - Ljutomer, ljud. štetje 1931

Log - Logatec, ljud. štetje 1931

MB - Maribor, adresar 1935

MBd - Maribor desni breg, ljud. štetje 1931

MBl - Maribor levi breg, ljud. štetje 1948

Met - Metlika, ljud. štetje 1931

MS - Murska Sobota, ljud. štetje 1931

NM - Novo mesto, ital. ljud. štetje 1941

PO - Postojna, ljud. štetje 1948

PT - Ptuj, ljud. štetje 1931

PTm - Ptuj mesto, ljud. štetje 1948

Rad - Radovljica, ljud. štetje 1948

Sež - Sežana, ljud. štetje 1948

SG - Slovenj Gradec, ljud. štetje 1931

Šmarje - Šmarje, ljud. štetje 1931

Tolm - Tolmin, ljud. štetje 1948

Okrajšave za statistične regije / pokrajine

Gorenj - Gorenjska

Goriška - Goriška

JV - Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska, Bela Krajina)

Koroš - Koroška

Notr-Kraš - Notranjsko-Kraška (2016 spremenjeno v Primorsko-notranjska)

Obal-Kraš - Obalno-Kraška

Osrednj - Osrednjeslovenska

Podrav - Podravska

Pomur - Pomurska

Posav - Posavska (pred 2016 Spodnjeposavska)

Primor-notr - Primorsko-notranjska (pred 2016 Notranjsko-kraška)

Savinj - Savinjska

Spodnjepos - Spodnjeposavska (2016 spremenjeno v Posavska)

Zasav - Zasavska